Karaman Barosu İşten Yasaklama Cezaları
468*60

İşten Yasaklama Cezaları

29 Mayıs 2010 | | Disiplin | İşten Yasaklama Cezaları için yorumlar kapalı

İşten Yasaklanma Cezaları ile ilgili Türkiye Barolar Birliği Disiplin kurulu kararlarından örnekler:

Tarih – Esas No – Karar No Konu
T. 16.03.2007
E. 2007/40
K. 2007/91
 * Hizmet nedeni ile emniyeti suiistimal
* 02.05.2001 tarihinden önce işlenen yüz kızartıcı suçlarda eylem ile uygunluk gösteren ve meslekten çıkarma cezasından daha aşağı bir disiplin cezasının kabulü prensibi
(765 sayılı TCK m. 59, 510, 522, 523;
 
Şikayetli avukatın, Lapseki İcra Müdürlüğü’nün 1999/… sayılı takip dosyasında borçlu şikayetçi H.K.’den 20.12.1999 tarihinde haricen yaptığı 140.000.000 TL tahsilatı, müvekkili diğer şikayetçi E. Tarım Kredi Kooperatifi’ne ödememiş olması sebebiyle Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2006/… esasında kayıtlı olarak “hizmet nedeni ile emniyeti suiistimal” suçundan dolayı açılan kamu davası sonucunda Mahkemenin 2006/.. karar sayılı ve 16.02.2006 tarihli kararı ile şikayetlinin hizmet nedeni ile emniyeti suiistimal suçunu işlediği kabul edilerek 765 sayılı TCK’nun 510, 522, 523 ve 59. maddeleri gereğince mahkumiyetine karar verilmiş, cezası paraya çevrilerek ertelenmiş, karar temyiz edilmeksizin 10.04.2006 tarihinde kesinleşmiştir.
Baro Disiplin Kurulu, şikayetli avukatın kamu davasına konu eylemi sebebi ile Avukatlık Yasası’nın 136/1 maddesi uyarınca bir üst ceza olan 135/4 maddesi gereğince üç ay süre ile işten yasaklanma cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir.
Disiplin kovuşturmasına konu eylem sebebiyle şikayetli avukat hakkında Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2006/.. esasında kayıtlı olarak “hizmet nedeni ile emniyeti suiistimal” suçundan dolayı açılan kamu davasında, Mahkemece 16.02.2006 tarihinde 2006/.. karar sayısı ile verilen kararda, şikayetli avukatın hizmet nedeni ile emniyeti suiistimal suçu sabit görülerek 765 sayılı TCK’nun 510, 522, 523, 59. maddeleri gereğince 1 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, 647 sayılı yasanın 4. maddesi uyarınca hapis cezası paraya çevrilmiş, 6. maddesi uyarınca ertelenmiştir. Kararın temyiz edilmeksizin 10.04.2006 tarihinde kesinleştiği kararın arkasındaki şerhten anlaşılmaktadır.
1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 136/1. maddesi, aynı yasanın 5. maddesinin (a) bendinde yazılı bir suçtan kesin olarak hüküm giyme halinde meslekten çıkarma cezası uygulanacağını hükme bağlamıştır. Aynı yasanın 5. maddesinin ikinci fıkrasının 02.05.2001 tarih ve 4667 sayılı yasa ile değişik şekline göre “Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.” Hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal suçu yüz kızartıcı suçlardan olmakla beraber, şikayetlinin eylemi Mahkemenin mahkumiyet kararında da kabul edilen biçimi ile 20.12.1999 tarihi olup 1136 sayılı yasanın 5/a maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 02.05.2001 tarihinden öncedir.
Kurulumuzun Avukatlık Yasası’nın 5/a maddesindeki değişiklikten önce verdiği aynı mahiyetteki kararlarında, verilen cezanın ertelenmesi halinde, Mahkeme kararında da kabul edildiği gibi eylemi işleyenin topluma kazandırılması amacıyla, cezanın meslekten çıkarma cezası olarak değil, eylem ile uygunluk gösteren daha aşağı bir cezanın kabulü prensip alınmaktadır.
Baro Disiplin Kurulu’nun bu kanuni gereklilik değil de, şikayetlinin diğer disiplin cezalarından söz ederek bir üst ceza olduğu gerekçesi ile üç ay süre ile işten yasaklanma cezasına karar vermesinde hukuki isabet bulunmamaktadır; zira şikayetli avukatın dosyada bulunan Baro Disiplin Kurulu’nun 2003/.. sayılı 06.01.2003 tarihli kararı ile 2006/.. sayılı 07.07.2006 tarihli kararlarındaki hem eylem tarihleri hem de kesinleşme tarihleri, bu kovuşturmaya esas eylem tarihinden sonradır.
Ancak, yukarıda belirtilen gerekçeler ile şikayetli avukatın eylemi sebebiyle açılan kamu davası sonucunda verilen cezanın yüz kızartıcı suçlardan olan TCK’nun 510. maddesine göre düzenlenmiş olması ve Avukatlık Yasası’nın 5. maddesinin ikinci fıkrasındaki değişiklik tarihi olan 02.05.2001 tarihinden önceye ait olması karşısında cezanın ertelenmesi sebebi ile verilecek cezanın meslekten çıkarma cezasının altında kararlaştırılması biçimindeki kurulumuzun yerleşmiş uygulaması, aleyhte itirazında olmaması sebebiyle Baro Disiplin Kurulu’nun şikayetli avukat hakkında tertip ettiği üç ay süre ile işten yasaklama kararı sonucu itibariyle uygun bulunmuş kararın onanması gerekmiştir.
Sonuç olarak, şikayetli avukatın itirazının reddi ile Çanakkale Barosu Disiplin Kurulu tarafından verilen üç ay süre ile işten yasaklanma cezası verilmesine ilişkin kararın onanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.


Tarih – Esas No – Karar No Konu
T. 03.11.2007
E. 2007 /306
K. 2007/355
 
 
Şikâyetçi, şikâyetli avukatın Maçka Asliye Hukuk Mahkemesindeki 2002/276 Esas sayılı davada, vekili olduğunu, ancak, boşanma sırasında kendisine isabet eden bulaşık makinesi, fırınlı ocak, yatak ve çeyiz eşyaları ile eşinden alacağı olan 1.000,- YTL. yi teslim aldığı halde kendisine vermediğini, sorduğunda bulaşık makinesi ile fırınlı ocağı da sattığını söylediğini, bildirerek şikâyetçi olmuştur.
Şikâyetli avukat savunmasında; şikâyetçinin eşinin açtığı boşanma davasında anlaşarak boşandıklarını, ancak diğer tarafın taahhüt etmesine rağmen ev eşyalarını vermediğini ve bunun üzerine Mersin 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2004/128 Esas sayılı 5.000,oo YTL.lik eşya bedelinin tahsili davasını açtığını, bu davanın halen devam etmekte olduğunu, şikâyetçinin eşinden de herhangi bir para tahsil etmediğini bildirmiştir.
Mersin Barosu Disiplin Kurulu, şikâyetli hakkında şikâyete konu eylemle ilgili olarak Mersin 2.Ağır Ceza Mahkemesince hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal’den kesin olarak mahkumiyet kararı verilmiş olması sebebiyle Avukatlık Yasasının 5/a-h, 74.maddeleri gereğince şikâyetlinin Meslekten çıkarılmasına karar vermiştir.
Baro Disiplin Kurulu kararına şikâyetli tarafından itiraz edilmiştir.
Şikayetli itirazında, ceza kararının temyizi kabil olmadığını, eksik incelemeye dayalı bulunduğunu, boşanma davası sırasında tahsil edildiği bildirilen paranın sonra açılan eşya davasının harç ve masrafı olarak kullanıldığını ve eşyaların Ordu’dan getirtilmesi için harcandığını, ortada suiistimal olmadığını, Avukatlık Yasasına göre avukatın ücret ve masrafını tahsil ettiği paradan mahsuba hakkı bulunduğunu, zimmete geçen bir para olmayıp aksine kendisinin alacaklı bulunduğunu, eşyaların ise şikâyetçi tarafından eksik diye alınmadığını, oysa eksik eşyalar için dava açıldığını, cezada önemli unsurun kasıt olduğunu, olayda kusuru olabileceğini, ancak kasdının bulunmadığını, verilen cezanın adil olmadığını bildirerek kararın kaldırılmasını istemiştir.
Şikâyetli hakkında disiplin kovuşturmasına konu eylemi sebebiyle Mersin 2.Ağır Ceza Mahkemesinde “Hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal” iddiasıyla açılan 2005/87 Esas sayılı kamu davası sonucunda, Mahkemece, şikâyetlinin suçu sabit görülerek 11 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hapis cezasının 647 Sayılı Yasanın 4.maddesinin uygulanarak neticeten 1.980,oo YTL. Adli Para Cezası ile kesin olarak cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Avukatlık Yasasının 136.maddesi; 5.maddenin (a) bendinde yazılı bir suçtan kesin olarak hüküm giyme halinde, meslekten çıkarma cezasının verileceğini hüküm altına almıştır. Şikâyetlinin kesinleşen yargı kararıyla hüküm giydiği “hizmet sebebiyle emniyeti suistimal” suçu, Avukatlık Yasasının 5/a maddesinde sayılan suçlardan olmakla, Baro Disiplin Kurulunun değerlendirmesinde hukuki isabetsizlik görülmemiş, kararın onanması gerekmiştir.
Avukatlık Yasasının 154.maddesine göre, haklarında meslekten çıkarma cezası verilen avukatların işten yasaklanmaları da zorunludur. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasına göre, yasaklama nedeninin oluşmasından başlayarak 2 ay içerisinde Baro Disiplin Kurulu tarafından işten yasaklama kararı verilmeyenlerin, T.B.B.Disiplin Kurulunun doğrudan vereceği kararla işten yasaklanacaklarını hüküm altına alınmıştır.
Baro Disiplin Kurulunca, şikâyetlinin işten yasaklanmasına ilişkin bir karar verilmediğinden şikâyetlinin işten yasaklanmasına da karar verilmesi gerekmiştir.
Sonuç olarak, şikâyetlinin itirazlarının reddi ile Mersin Barosu Disiplin Kurulunun “MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLMESİNE” ilişkin kararının ONANMASINA, şikâyetlinin Avukatlık Yasasının 154.maddesi uyarınca İŞTEN YASAKLANMASINA oybirliğiyle karar verildi.

Etiketler:Yorum yapma kapalı.Tasarim: Sosyetiq. Turkce Duzenleme Wptema

Telif: © 2010 Karaman Barosu

SON YAZILAR (RSS) ve Yeni Yorumlar (RSS).