Karaman Barosu Disiplin Kurulu Örnek Karar Özetleri
468*60

Disiplin Kurulu Örnek Karar Özetleri

29 Mayıs 2010 | | Disiplin | Disiplin Kurulu Örnek Karar Özetleri için yorumlar kapalı

DİSİPLİN KURULU ÖRNEK KARAR ÖZETLERİ

Avukatlığa kabulde engeller

Madde 5

Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde ,avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur.

Madde 5/a

Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden mutlak olarak yahut kasdi bir cürümden bir sene veya daha ziyade hapis cezası ile hüküm giymek.

1- Sonradan çıkartılan yasa ile takibi şikayete bağlanan ve yüz kızartıcı suç olmaktan çıkarılan eyleme önceki tarihte verilmiş cezaların tüm sonuçlarıyla ortadan kalkacağı Ceza hukukunun temel ilkesi olmakla disiplin hukuku yönünden bu durum dikkate alınmalıdır. Şikayetli hakkında İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesince TCK.nun 240 ve 503/1.maddelerine göre verilen mahkumiyet kararı kesinleşmis ise de, bu karar tarihinden sonra yürürlüğe giren 03.04.1985 T. ve 3167 sayılı Yasa hükümleri karşısında eylemin yüz kızartıcılık niteliği ortadan kalkmıştır.Bu nedenle,İstanbulBarosu D.K.nun şikayetli avukat (T.B.) hakkında altı ay işten çıkarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K.1.05.1986 T. 1984/D.19,1986/50 K., TBB D.K. 15.11.1986 T. 1986/63 E., 1986/64 K.)

2- Görevi kötüye kullanma suçu Av.Y.5/a maddesinde belirtilen suçlar arasında olmadığından meslekten çıkarma cezasını gerektirmez.Ancak bu suç nedeniyle mahkum olmak mesleğe olan inancı ve güveni sarsacak,meslek itibarını büyük ölçüde zedeleyecek nitelikte olduğundan disiplin suçunun bu özel ağırlığı nedeniyle Bursa Barosu D.K.nun para cezası verilmesine dair kararının kaldırılarak şikayetli avukat (İ.B.) nin üç ay süreyle işten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Bursa Bar.D.K.08.02.1985 T. ve 30 K. , TBB 04.05.1985 1985/18 E.,1985/22 K.)

3- Şikayetli avukat (M.E.Y.) hakkında ,avukatın İst.Barosuna .başvuru formunda 12 Eylül döneminde TCK.nın 146/1 md.gereğince mahkumiyet kararı olduğunu bildirekek baro levhasına yazılmasından sonra İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesince Adalet bakanlığı’na başvurarak ilgilinin avukatlık yapamayacağı İddiasıyla işlem yapılmasını istemiştir.Adalet

Bakanlığı bu istemi İstanbul Barosuna bildirmiş ve Baro Yönetim kurulu şikayetli avukat hakkında Samsun 2.Ağır Ceza Mahekemsince verilen mahkumiyet hükmünün disiplin suçu oluşturduğundan bahisle kovuşturma açılmasına karar vermiştir.İstanbul barosu disiplin Kurulunca dosyada üç kişilik bilirkişi heyetine yaptırılan inceleme sonucunda levhaya yazılma işleminin geri alınmasının müktesep hakları ihlal edeceğinden anayasal bir kurum olan müktesep hak nedeniyle disiplin cezası verilmesine yer olmadığınan karar vermiştir.Bu karar TBB D.K.ca kaldırılarak Av.Y.nın 5/a mdçgereğince meslekten çıkarma cezası verilmesine çevrilmesine oybirliğiyle karar erilmiş ve TBB D.k.nun bu kararı Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26.10.1998 T. ve 15829 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

(ist.Bar.D.K.17.02.1998 T. 1994/D.111E., 1998/5 K., 12.09.1998 T.,1998/78 E.,1998/109 K.)

4- Avukatlık yasasının 5/a md.de yazılı bir suçtan hüküm giyme halinde “Meslekten Çıkarma Cezası” uygulanması zorunludur. Hizmet sebebiyle emniyeti suistimal suçundan mahkum olan şikayetli avukat hakkında Kütahya Bar.D.K.ca verilen kınama cezasının kaldırılarak meslekten çıkarma cezası verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

(Kütahya Bar.D.K.01.03.1993 T.,100 K.,TBB D.K. 09.04.1994 T. 1994/28 E.,1994/30 K.)

5- Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyenler ,cezaları ertelenmiş olsa bile avukatlığa kabul edilemezler.Bu nedenle rüşvet veren şahsın fiiline iştirakten mahkum olan şikayetli avukat hakkında Denizli Bar.D.K.ca verilen meslekten çıkarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Denizli Bar.D.K.03.03.1984 T.,1984/1 E.,1984/2 K.TBB D.K. 14.07.1984 T.

1984/42 E.,1984/57 K.)

6- Av.Y.nın 5/a madne aykırılıktan kesinleşmiş. Mahkumiyeti bulunan avukat hakkında levhadan silme kararının kesinleşmesi aşamasında geçici olarak işten çıkarma cezasının verilmesi mesleğe olan inanca uygun olduğundan Erzurum Barosu D.K.nun şikayetli avukat hakkında verdiği geçici olarak işten çıkarma kararının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Erzuerum Bar.D.K.21.02.1991 T.,1991/5 K.,TBB D.K. 06.04.1991 T. 1991/11 E.,1991/25 K.)

Madde 5/g

Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak.

Avukat mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınma,özel yaşantısına dikkat etmek zorundadır.Avukatın icra taahhüdünü yerine getirmemesi ve hakkında başka bir suçtan dolayı “aciz vesikası” alınmışbulunması Av.Y. 5/g maddesi gereğince avukatlığa kabule engel hallerdendir. Bunun ihlali levhadan silinmeyi gerektirir.5/g maddesi gereğince disiplin cezası verilemez. Taahhüdün ihlali nedeniyle şikayetli avukat hakkında ceza verilmesi gerekir.Bu nedenlerle, şikayetli avukat hakkında baro YönçKur.nun Av.Y. 72. maddesi gereğince işlem yapılması yolu açık olmak üzere İst.Bar.D.K.nca şikayetli avukat (A.Ç.) hakkında verilen meslekten çıkarma cezasına ilişkin Kararının para cezasına çevrilmek suretiyle düzeltilerek onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K. 27.05.1997 . 1997/16 E.,1997/98 K., TBB D.K. 17.01.1998 T.,1997/114 E. 1998/1 K.)

Üçüncü Bölüm

Yasak Haller

Avukatlıkla birleşmeyen işler

Madde 11

Aylık,gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev ,sigorta prodüktörlüğü,tacirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.

Memurluk mesleği, avukatlıkla birleşebilen işlerden değildir. PTT’de memur olarak çalıştığı sabit olunan şikayetli avukat (T.G) hakkında İstanbul Bar.D.K.ca verilen disiplin cezasına yer olmadığına ilişkin kaldırılarak uyarma cezasıyla cezalandırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İstanbul Bar.D.K. 05.1.2.1989 T.,1988/D.108 E.,1989/105 K., TBB D.K. 14.07.1990 T. 1990/50.,1990/64 K.)

Bazı görevlerden ayrılanların avukatlık edememe yasağı

Madde 14

1- Görevinden ayrılıp avukatlık yapan hakim, en son hizmet gördüğü mahkemede 2 yıl süre ile avukat sıfatı ile iş takip edemez.Disiplin suçu oluşturan eylemi nedeniyle şikayetli avukat hakkında Buırsa Bar.D.k.ca verilen uyarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(06.09.1985 T.,1985/9E.,1985/46 K.,TBB D.K. 27.12.1985 T.,1985/66 E.,1985/76 K.)

2- Devlet, belediye,il özel idare ve 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi Kuruluşları ve bunların müessese , bağlı ortaklık ve iştiraklerinde çalışanlar, buralardan ayrıldıkları tarihten itibareb iki yıl geçmeden ayrıldıkları idare aleyhine dava alamaz ve takipte bulunamazlar.Bu nedenle şikayetli avukat hakkında Ankara Barosu D.K.ca verilen para cezası kararının kınama cezasına çevrilerek düzeltilerek onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Ankara Bar.D.K. 16.07.1991 T. 1991/13 E.,1991/43 K.,TBB D.K. 02.11.1991 T., 1991/72 E.,1991/79 K.)

ALTINCI KISIM

Avukatın Hak ve Yükümlülükleri

Genel Olarak

Madde 34 : Avukatlar ,yüklendikleri görevleri, bu görevin ktsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmekle yükümlüdürler.

(İlgili oldukları Meslek kuralları,2,3,4,36,43)

1- Bir haktan vazgeçme sonucunu doğuracak işlerde iş sahibinin yazılı muvafakatının alınması zorunludur. Mahkeme kararının temyiz edilmemesi yolunda iş sahibinin yazılı olurunun alınması zorunludur.temyiz giderlerinin müvekkil tarafından verilnmemesi durumunda da , yine yazılı olarak bildirimde bulunulması ve giderlerin ödenmemesinin sonuçları hakkında müvekkilinin uyarılması gerekir.Bu nedenle şikayetli avukat hakkında disiplin cezası tayinine yer olmadığına dair İzmir Barosu Disiplin Kurulu kararının kaldırılarak yeniden inceleme yapılmasına gerek olmamaması nedeniyle uyarma cezasıyla cezalandırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

(TBB Dis. Krl. 25.04.1998 T., 1998/15 E., 1998/54 K.

2- Bir haktan vazgeçme sonucunu doğuracak işlerde iş sahibinin yazılı muvafakatının alınması zorunludur.Avukatın , müvekkilinin yazılı muvafakatını sağlamadan davadan feragat etmesi özen ve doğruluk ilkelerine aykırılık teşkil eder.

Tahsil edilen paranın iş sahibine verilmeyerek elde tutulması da meslek kurallarının 43. maddesine açıkça aykırıdır. Bu durumda disiplin suçu oluşturan eylem nedeniyle şikayetli avukat hakkında , Şanlıurfa Barosu Disiplin Kurulunun disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.

(TBB Displin Kurulu, 14.11.1998 T., 1009/100 E.,, 1998/136 K. )

3- Avukat sürekli olarak yasanın ve meslek kurallarının gerektirdiği sorumluluk ve özen içinde hareket etmelidir. Bütün davranışları buna ilişkin iyiniyetini ortaya koymalıdır.Hukuki ihtilaflarda taraf olmamaya ve ihtilaf yaratmamaya özen göstermekle yükümlü olduğu gibi, çalışanlarının da bu yöndeki gibi, çalışanlarının da bu yöndeki davranışlarını kontrol ile yükümlüdür.Şikayetli avukatın katibin yapmış olduğu icra takibi ve diğer işlemlerin bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde yapıldığı iddiasında kusur ve sorumluluğun ortaya konabilmesi için, şikayet konusu olayın içinde olduğunu ve bütün işlemlerin bilgisi dahilinde yapıldığını saptayan kanıtların varlığı gereklidir. Bu nedenle Ankara Barosu Disiplin Kurulunun şikayetli avukat (T.K.) hakkında verdiği disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair kararıın onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

( TBB Disiplin Kurulu 21.03.1998 T. 1998/17 E., 1998/41 K .)

4- Yazılı bir ücret sözleşmesinin ve üstlenilen işin sözleşmedeki şartlara göre sonuna kadar yerine getirilmesi esastır.bu nedenle de sözleşmenin varlığının ispatı avukata düşer. Avukat, iş sahibinin hukuki bilgi noksanlığından yararlanma endişesi yaratacak tüm durumlardan kaçınmak zorundadır. Bu nedenle Balıkesir Barosu Disiplin Kurulunun şikayetli avukat ( Ş.B. ) hakkında verdiği beş ay süreyle işten çıkarmacezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

( TBB Displin Kurulu 25.04.1998 T. 1998/24 E., 1998/57 )

5- Avukatlık özen mesleğidir.Toplumdaki saygınlığın sürekli korunması için gerekli dikkat gösterilmeli ve bu amaçla belirlenen meslek ilkelerine titizlikle uyulmalıdır.

Parayı tahsil eden avukat müvekkiline makul bir süre içinde haber vermeli, vekaletnamedeki adres dahil tüm ulaşabileceği adreslere tebligat çıkarması gerekir.Müvekkiline herhangi bir nedenle ulaşamayan avukatın, mahkemeden tevdi mahalli tayini istemesi ve yükümlülüğünü bu şekilde yerine getirmesi gerekir.Avukatlık Yasaının 34 ve 134.maddeleriyle Meslek Kurallarının 43.maddesine aykırı bulunan davranış disiplin suçu olşturmakla avukatın sicil durumu gözetilerek ceza verilmesi gerekir. Bu nedenle şikayetli avukat hakkında Ankara Barosu D.K.nun para cezası verilmesine dair kararının kınama cezasına çevrilerek düzeltilerek onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

TBB Disiplin Kurulu 25.04.1998 T., 198/37 E., 198/61 K. (M.134, Mes.Kur.43)

6- Delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi ışığında ceza hukuku yönünden suç oluşturan eylemin disiplin hukuku yönünden mutlaka suç oluşturması gerekmez.

Avukat, hukuk sınırlarını aşan eylemlere karşılık verirken , eylemin yasal sınırlar içinde kalmasına , avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve olgunluğa yaraşır biçimde hareket edilmesine ve nihayet ilgili mercilere şikayetlerde bulunmakla yetinilmesine özen göstermelidir.Bu nedenle şikayetli avukat ( U.Ö ) hakkında İstanbul Barosu Disiplin Kurulunca disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair kararın kaldırılarak yeniden incelemeye gerek olmadığından uyarma ceası verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

( TBB D.K. 21.03.1998 T., 1998/4 E., 1998/38 K. )

7- Avukat bir iş nedeniyle aldığı vekaletnameyi doğruluk ve dürüstlük ilkelerine göre kullanır.

Şikayetli avukatın , daha önce başka bir iş için verilmiş bulunan vekaletnamedeki tevkil yetkisine dayanarak başka bir avukatı tevkil etiiği ve verdiği bu vekaletname ile davadan feragat edilmesini sağladığı anlaşıldığından disiplin cezası ile cezalandırılması gerekir.

Avukat son beş yıl içinde bir eylemden dolayı para cezası almışsa bir üst ceza verilmesi gerekir.Bu nedenle Mersin barosu Disiplin Kurulunun şikayetli avukat hakkında üç ay süreyle işten çıkarma cezası verilmesine dair kararının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Mersin Bar.D.K. 29.03.1985 T. Ve 299 D., TBB D.K. 31.03.1986 T., 1986/16 E., 1986/18 K.

8- Avukatın meslek dışı faaliyetlerine ve özel yaşantısına özen göstermesi Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralları gereğidir. Ancak bunun sınırı da her olayın kendine özgü koşulları içinde , eylemin suç niteliği taşıyıp taşımadığı ve meslek onurunu zedeleyip zedelemediğine göre belirlenmelidir.Avukatlık yasası ve meslek kuralları, avukatın kişisel olarak taraf bulunduğu özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkalrın, hasım taraf lehine çözümlenmesine yarayacak biçimde yorumlanamaz. Bu nedenle Ankara Barosu Disiplin Kurulunun şikayetli avukat hakkında verdiği üç ay süreyle işten çıkarma cezasının kaldırılarak yeniden inceleme yapılmasına gerek görülmediğinden disiplin cezası verilmesine yer olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

(Ankara Bar.D.K. 25.10.1985 T. 85/41 E.,85/63 K., TBB D.K. 01.02.1986 T., 1986/2, 198/6 K.)

9- Avukatın , mesleki görevini ifa ederken ne kadar tahrik edilirse edilsin, meslek vekarı ile bağdaşmayacak davranışlardan kaçınması gerekir.Aksi davranış disiplin suçu oluşturur.

Bu nedenle şikayetli avukat hakkında İstanbul Barosu Disiplin Kurulunca verilen uyarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K.13.03.1984 T.1984/D.6,1984/14 K.,

TBB D.K.29.09.1984 T.,1984/57 E.,1984/74 K.)

10- Avukat, takip ettiği dava sonucunda verilen hükmü temyiz edip etmeme konusunda hukuki takdire sahiptir.Ancak, temyiz edilmeme yolundaki kararını müvekkiline bildirmek ve kararın temyiz edilmemesi hakkında yazılı talimatını istemekle yükümlüdür.Bu nedenle displin kurulunun kınama cezası verilmesine dair kararının onanmasına oybirliğiylekarar verildi.

TBB D.K. 06.11.1982 T., 1982/65 E.,1982/77 K.

11- Avukatlık ve bilirkişilik birbiriyle bağdaşır.Ancak avukat mesleğini icra ederken gerekli özeni gösterme yükümlülüğündedir.Bu nedenle bilirkişilik görevini alan avukatın ,henüz inceleme safhasında olup, görüş bildirmediği bir zamanda, dosyadaki taraflardan biri hakkında vekalet görevi üstlenmiş olması kendisini taraf durumuna sokacaktır.Avukatın özen borcuyla bağdaşmayan bu durum disiplin cezasını gerektirir. Bu nedenle şikayetli avukat hakkında Ankara Barosu D.K.nun disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair kararının

kaldırılmasına,başkaca bir incelemeye gerek olmadığından şikayetli avukat(Ş.S.)nin uyarma cezasıyla cezalandırılmasına pybirliğiyle karar verildi.

(.TBB D.K.12.09.1998 T., 1998/76 E., 1998/107 K.,

12- Avukat bilirkişi olarak rapor verdiği bir dosyada yanlardan birinin vekili olarak davayı takip edemez,mütalaa veremez.Bu nedenle Bursa Barosu D.K.nun şikayetli avukat hakkında verdiği kınama cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Bursa Bar.D.K.06.12.1985 T. 1985/51 K.,TBB D.K. 17.05.1986 T. 1986/19 E.,1986/20K.)

13- Avukat, işin kabulünden itibaren geçen tüm aşamalarda üzerine aldığı görevi bir avukata yakışır ciddiyet, özen ve doğruluk ilkeleri içinde sürdürmelidir. Aksi davranış disiplin suçu oluşturur.Bu nedenle şikayetli avukathakkında İstanbul Barosu D.K.nun vermiş olduğu üç ay süreyle işten çıkarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K.19.11.1985 T. 1984/D.77E. 1985/66 K., TBB D.K.17.05.1986 T. 1986/26 E., 1986/24 K.)

14- Avukat, iş sahibinin talimatına uygun olarak işlem yapmak durumundadır.Talimat dışında iş yapan avukatın yetkisiz olduğunu kanıtlamak iş sahibine düşer.Bu nedenle Bursa Barosu D.K. tarafından verilen uyarma cezasının kaldırılmasına ve yeniden incelemeyi gerektirir bir hal olmadığından şikayetli avukat hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına oyvbirliğiyle karar verildi.)

(Bursa Bar.D.K. 06.12.1985 T. ve 50 K.,TBB D.K. 17.05.1986 T., 1986/34 E., 1987/31 K.)

15- Avukat üstlendiği işi sonuna kadar takip etmek, gerektiğinde müvekkiline bilgi vermek zorundadır.Dava açmadığı halde müvekkiline davayı açtığını söyleyerek oyalamak, gerçeğe aykırı bilgi vermek,yasaya ve meslek kurallarına aykırıdır.Bu nedenle Ankara Barosu D.K.nun şikayetli avukat (H.H.Y.) hakkında verdiği kınama cezasının onanamsına oybirliğiyle karar verildi.

(Ankara Bar.D.K. 06.12.1985 T. 1985/48 E., TBB D.K.17.05.1986 T.,1986/22 E., 1986/38 K ).

16- Vekalet görevi dolayısıyla tahsil ettiği nakit ve çeki zamanında müvekkiline ödemeyerek vekalet görevini kötüye kullandığı saptanan avukat hakkında Ağır Ceza Mahkemesi tarafından TCK 240/1 maddesince ceza verildiği,sicil durumu da dikkate alınarak İstanbul Bar.D.K.ca şikayetli avukat (R.B.)hakkında verilen 6 ay süreyle işten çıkarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(ist.Bar.D.K.13.05.1997 T. 1996/D.158 E.,1997/88 K., TBB D.K.19.12.1997 T. 1997/116 E.,1997/132 K.,Adalat Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16.02.1998 T. ve 002316 sayılı karar.

17- Avukat vekalet görevini özenle ifa borcu altındadır.Vekaleti kabul ettikten uzunca bir süre sonra davasını açan ve açtığı davanın ilk celsesine de iştirak etmeyen ve davanın reddine sebep olan ve red kararını da temyiz etmeyen avukat özen mükellefiyetini ihlal etmiş bulunmaktadır. Bu nedenle İst.Bar.D.K.ca şikayetli avukat (T.Y.) hakkında verilen para cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K. 18.02.1997 T.,1996/D.51 E., 1997/8 K.,TBB D.K.07.06.1997 T.,197/57 E.,1997/64 K.)

18- Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi,durumu müvekkiline tebliğden itibaren onbeş gün süre ile devam eder.Bu süreçte menfaat çatışmasına yol açarak yeni vekalet alamaz.Disiplin suçu oluşturan eylemle tain olunan ceza arasında adalete uygun bir denge sağlanmalıdır.Bu nedenle şikayetli avukat (A.G.U) hakkında Ankara Bar.D.K.ca verilen para cezası kararının düzeltilerek onanmasına ve uyarma cezasıyla cezalandırlmasına oybirliğiyle karar verildi.

(TBB D.K. 12.09.1998 T., 1998/77 E.,1998/108 K.)

19- Avukatlık,özen mesleğidir.Meslek icra edilirken yapılacak bir yanlış,saygınlığının ve güvenirliğinin yıpranmasına sebebiyet verceğinden ,gerekli titizliğin her zaman gösterilmesi gereklidir.Bu nedenle Adana Bar.D.K.ca şikayetli avukat hakkında verdiği uyarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(TBB D.K. 17.01.1998 T.,1997/132 E.,1998/9 K.)

20- Şikayetli avukat hakkında görevli Mahkeme Heyetine huzurda hakaret suçundan dolayı açılan kamu davasında eylemi sabit görülerek mahkumiyetine karar verilmiştir.Şikayetli avukatın bu eylemi Av.Y.nın 34, 134 ve Meslek Kuralları 17.maddelerine de aykırılık teşkil etden bu eylem disiplin suçu da oluşturduğundan , İst.Bar.D.K.nca verilen kınama cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K. 29.02.1996 T. 1995/D.36 E., 1996/15 K.,TBB D.K.14.09.1996 T.

1996/101 E.,1006/113 K.)

21- Avukatın vekaletten çekildiğini bildiren dilekçesini bizzat mahkemeye vermesi veya verildiğinden kesinlikle emin olması gerektiği halde ,hukuki niteliği ve sonuçları yönünden önemli olan bu dilekçeyi müvekkili eliyle mahkemeye sunma yolunu seçmesi özen mükellefiyeti ile bağdaşmaz.Bu nedenle şikayetli avukat hakkında Bursa Bar.D.K.ca verilen disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Bursa bar.D.K. 02.11.1990 T. 1990/2 K.,TBBB D.K. 18.05.1991 T.,1991/3 E.,1991/38 K.)

22- İcraya koyduğu senet ve çeklerle ilgili olarak tahsil ettiği paraları müvekkili şirkete vermediği ve müvekkilinden aldığı masraf ve diğer paraları da vermediği sabit olan şikayetli avukat hakkında İst.Bar.d.K.ca verilen kınama cezasına itirazın 30 günlük yasal itiraz süresi içinde yapılmadığından reddine oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K. 08.06.1999 T.,1998/D.23 E.,1999/34 K.,TBBB D.K.18.12.1999 T.,1999/119 E.,1999/161 K.)

23- Avukatlık yetkisi olmadığı halde muvazaalı yollardan alacak devralarak icra takipçiliği yapan kişilerle işbirliği yapmak,kamunun inacını ve mesleğe güvenini sarsar,meslek itibarını zedeler.Şikayetli avukatlar hakkında bu eylemlerinden dolayı Ankara Bar.D.K.ca verilen

Para cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Ankara Bar. D.K. 10.02.1984 T.,1983/19 E.,1984/8 K.,TBB D.K.02.03.1985 T.,1985/9 E.,1985/9 K.)

24- Avukatlık görevini kötüye kullanmak ve dolandırıcılık şeklinde oluşan suç,avukatlık onurun ave meslek kurallarına aykırıdır,dispilin cezası gerektirir.Şikayetli avukatın daha önce de muhtelif tarihlerde disiplin cezaları ile cezalandırılmış olması ve işlene suçların özel ağırlığı nedeniyle İsta.Bar.D.K.ca verilen 6 ay süreyle işten çıkarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K.15.05.1984 T.,1984/D.16 E.,1984/26 K.,TBB D.K.02.03.1985 T. 1984/83 E. 1985/6 K.)

25- Kira alacağının tahsili ve tahliye davasını üstlenen avukatın kiracı ile yapması gereken bir protokolü kira sözleşmesine araf olmayan eşi ile yapması,müvekkilinin kira bedeli gibi bir alacağı olabileceğini düşündmeden ,su ve telefon faturalarının denip ödenmediğiniaraştırmadan kira sözlşemesini,teminat senedini ve prokolün pullarını imzaları ile birlikte sökerek iptal eden ve müvekkilinin zarara uğramasına sebebiyet veren şikayetli avukat (A.E.) hakkında İst.bar.D.K.caverilen knama cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K. 16.02.1999 T.,1998/D.31 E., 19999/8 K., TBB D.K. 16.10.1999 T., 1999/74 E.,1999/116 K.)

26- Şikayetçinin çalıştığı iş yerinde geçirdiği iş kazasından kaynaklanan uyuşmazlık dolayısyla işverenin vekili olan şikayetli avukatın kendisini sigorta müfettişi olarak tanıtıp,şikayetçi işçiye

Aleyhine kullanalılabilecek bir belge imzalatan avukatın bu eylemi Av.Y.nın 34 ve Meslek Kurallarının 4. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden disiplin suçu oluşturur.Bu nedenle şikayetli avkuat (E.B.K.) hakkında İst.Bar.D.K.ca verilen kınama cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(ist.Bar.D.K.02.02.1999 T.,1998/D.22 E.,1999/5 K., TBB D.K.16.10.1999 T. 1999/76 E.,1999/118 K.)

27- Müvekkilinin alacaklı olduğu icra dosyasında alacağı kısmen kendi oğluna temlik ettirerek takibe devam etmesi ,gayrimenkulü alacağa mahsuben sadece oğlunun adına satın aldırması Av.Y.nın 47.md.de tanımlanan çekişmeli hakları edinme yasağı kapsamındadır.Bu eylem aynı zamanda 34.md.ye ve meslek kuralları 3.md.ne aykırılık oluşturur. Beraat kararı verilmiş olsa da eylem disiplin cezasını gerektirmektedir.İst.Bar.D.K.ca şikayetli avukat (M.Ç.) hakkında kınama cezası verilmiştir.

Kamu davası sırasında suç tarihi 14.12.1994 olarak saptandığından Av.Y.nın 159/2.fıkrası hükmüne göre eylemin işlenmesinden itibaren 4,5 yıl geçmişse disiplin cezası verilemez .Bu nedenle şikayetli avukat hakkında verilen disiplin cezasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K. 02.03.1999 T.,1998/D.48 E.,1999/11 K., TBB D.K. 18.09.1999 T., 1999/68 E.,1999/110 K.)

28- Üstlendiği idari dava sonunda verilen kararı 30 günlük temyiz süresi içinde temyiz etmeyen şikayetli avukat (Ş.H.A.) hakkında edimini özenle yerine getirmediğinden İst.Bar.D.K.ca verilen kınama cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K. 02.03.1999 T.,1998/D.51 E.,1999/12 K., TBB D.K. 16.10.1999 T., 1999/75 E.,1999/17 K.)

29- Şikayetli avukatın aynı işte menfaati zıt tarafın vekilliğinin üstlenilmesi ve muvazaalı işlemlere tevessül ederek,müvekkilinin hissesine düşen gayrimenkul bedlini müvekkiline vermemesi Av.Y.34,38/be Meslek kuralları 36 ve 43. maddelerine aykırılık oluşturmuş ve hakkında açılan kamu davasında da görvei kötüye kullanmak ve ihizmet sebebiyle inancı kötüye kullanmak suçlarından mahkum olmuştur. Şikayetli avukat (R.Ç.H.)nin bu eylemlerinin disiplin suçu oluşturması nedeniyle İst.Bar.D.K.ca verilen üç yıl süreyle işten çıkarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.bar.D.K.29.12.1998 T.,1997/D.78 E.,1998/96 K.,TBB D.K.16.10.1999 T.,1999/73 E.,1999/115 K., Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Müd. 24.11.1999 T. 017628 sayılı onama kararı)

30- Müvekkili adına tahsil ettiği parayı bir yıl elinde tuatarak ödemeyen ve hhakında icra takibi yapıldıktan sınra icra dosyasına ödeyen avukat hakkında açılan kamu davasında da mahkumiyet kararı verilmiştir.Şikayetli avukat (M:C:B)nin disiplin suçu oluşturan eylemi edeniyle İst.Bar.D.K.ca verilen para cezasına mahkum edilmesine ilişkin kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K.17.02.1998 T.,TBB D.K.25.01.1999 T.,1998/147 E.,1999/13 K.

31- İcra dosyasında örnek 51 ödeme emrine karşı borçlu tarafından verilen borca itiraz dilekçesine rağmen borçluya “borç ödeme muhtırası” tebliğ ettiren avukatın yapılan itirazla takibin dıracağını bilmemesi mümkün değildir.Bu nedenle şikayetli avukat (Y.Y.)nin kınama cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İst.bar.D.K.nun kararının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K. 16.12.1997 t.,1997/D.20E.,1997/127 K.,TBB D.K. 27.06.1998 T.,

1998/56 E.,1998/86 K.)

32- Avukatın mesleki olmayan yaşam alanı bakımından da mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınma özel yaşantısına öze gösterme yükümlülüğü altında bulunmaktadır.Bir başka deyişle avukat özel yaşamında da dürüstlük ve güvenirliliğini mesleki statünün şerefini ,itibarını zarara uğratabilecek her türlü faaliyetten kaçınmak zorundadır.Keza Avukatlık Yasasının 38/a md. Avukatın teklif olunan işi yolsuz ve haksız görmesi halinde işi reddetmesine amir bulunduğundan şikayetli avukata uyarma cezası cerildiği anlaşılmaktadır.

Ancak,Av.Y.nın 159/2.md. hükmüne göre eylemlerin işlenmesinden itibaren dörtbuçuk yıl geçmiş ise ceza verilmez. Bu nedenle şikayetli avukat (Ş.Ö) hakkında didiplin kovuşturmasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.k.09.02.1999 T.,1998/D.14 E.,1999/6 K., TBB D.K. 18.09.1999 T. 1999/72 E.,1999/111 K.)

33- Çağdışı bir işlem olan işkenceyi benimseyen ve özlem duyan bir avukatın bu davranışı sdece mesleğin saygınlığı yönünden değil,insan onurunun yüceliği yönünden de kabul edilemeyecek bir davranıştır.Bu beyanların mesleğin icrası sırasında yapılması eylemi daha da ağırlaştıran bir nedendir.Bu nedenle şikayetli avukatın eylemi disiplin suçu oluşturduğundan Ankara Barosu D.K.ca verilen üç ay süreyle işten çıkarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Ankara Bar.D.K. 19.09.1986 T.,1986/22 E.,1986/47 K.,TBB D.K. 10.04.1987 T. 1987/5 E.,1987/19 K.)

34- İşkence ,ortaçağdan kalma,sanığın ikrarını zorla sağlamaya yömelik,inasınlık dışı bir sorgulama sistemidir.”Avukat” sıfatını taşıyan bir kişinin erek devletlerarası hukuk,gerekse iç hukukumuza göre “İnsanlık suçu” sayılan biruygulamayıbenimemesi , böyle bir uygulamadan yana olduğunu ifade etmesi,üstelik bu düşüncelerini basın yoluyla açıklaması,kabl edilemeyecek bir davranıştır.Şikayetli avukat (B.D.K.) hakkında Ankara Barosu D.K.ca verilen altı ay süreyle işten çıkarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Ankara Bar.D.K. 05.03.1991 T.,1988/26 E.,1991/29 K., TBB D.K. 06.07.1991 T., 1991/42 E.,1991/51 K.)

35- Avukatın hükümlülüğüne neden olan eylemi mesleğin ifasıyla ilgili bulundağuyorsa,eylemin disiplin suçu olarak kabulü gerekir.Ancak,salt tecil edilmiş yükümlülükten bahisle en ağır ceza olan meslekten çıkarma yoluna gidilmesi tecil müessesesinin amacına ters düşmektedir.Bu nedenle şikayetli avukat hakkında Sinop Bar.D.K.nun vermiş olduğu meslekten çıkarma cezasının üçay süreyle işten çıkarma şeklinde düzletilerek onanmasına oybirliğiyle karar verildi

(Sinop Bar.D.K. 02.03.1993 t.,1993/1 K.,TBB D.K.17.04.1993 T.,1993/26 E.,1993/28 K.).

36- Mahkemede tecil kararı verilmesi bir daha aynı mahiyette suç işlenmeyeceğine inancı gösterir.Bu durumda avukata meslekten çıkarma cezası verilmesi tecil müessesesinin amacı ve hukuki mahiyetiyle bağdaşmaz.Bu nedenle şikayetli avukat hakkında Kahramanmaraş Bar.D.K.ca verilen meslekten çıkarma cezasının 1 yıl süreyle işten çıkarma cezasına düzeltilerek onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Kahramanmaraş Bar.D.K. 07.09.1990 T. 1988/1 E.,1990/2 K.,TBB 14.12.1991 T., 1991/75 E.,1991/85 K.)

37- Avukata ,vekil edeni tarafından tevdi edilen belgelerin onun izni olmaksızın karşı yana verilmesi,ceza yargılamasında suç teşkil etmese bile,Av.Y. ve Meslek Kurallarına göre özen boruna aykırılık oluşturacağından şikayetli avukat hakkında Karaman Bar. D.K.ca verilen uyarma cezasının eylem için daha ağır ceza verilmesi gerektiğinden kınama cezasına çevrilmek suretiyle düzeltilerek onanamsına oybirliğiyle karar verildi.

(Karaman Bar. D.K. 20.07.1994 T. 1994/1 E., 1994/3 K., TBB D.K. 15.10.1994 T., 1994/79 E.,1994/85 K.)

38- Avukat müvekkil adına aldığı paraları “takip henüz sonuçlanmadı” gibi geçerli olmayan bir bahane ile üzerinde tutamaz.Şikayetli avukat (A.E.)nin sicil durumuna göre Ankara Bar.D.K.ca verilen üç ay süreyle işten çıkarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Ankara Bar.D.K. 18.97.1986 T.,1986/29 E.,1986/45 K., 17.01.1987 T.,1986/65 E.,1987/5 K.)

39- Şikayetçi aleyhine ihtiyaca dayalı tahliye davası açmak için şikayetli avukatın bizat oturduğu adresi müvekkilinin konutu olarak göstermesi mahkamaya bilerek yanlış bilgi verme nitelğinde olduğundan Av.Y.34 ve 134.md.lerine aykırılıktır.Disiplin uçu oluşturan eylem nedeniyle şikayetli avukat hakkında İst.Bar.D.K.ca verilen kınama cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K. 30.05.1989 T.,1988/D.72 E.,1989/19 K., TBB D.K. 09.12.1989 T.1989/79 E. 1989/86 K.)

40- Avukat mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.Avukatın adliye koridorlarında başka bir şahsa müessir fiilde bulunması didplin cezası gerektirir.Niğde Barosu D.K.nun şikayetli avukat hakkında verdiği para cezası verilemsine dair kararın kınama cezasına çevrilesi suretiyle düzeltilerek onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Niğde Bar.D.K. 1989/1 E.,1989/4 K.,TBB D.K. 06.04.1991 T.,1990/60 E.,1991/21 K.)

41- Hiçbir avukat , meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikteki kişisel görüşlerini ve düşüncelerini açıkça belirtemez.Savunma sınırlarını aşan,objelktiflik ilkesiyle bağdaşmayan ve küçük düşürücü sözler içeren dilekçeleri nedeniyle şikayetli avvukat hakkında İst.Bar.D.K.ca verilen uyarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K.17.07.1990 T. 1990/D.18 E.,1990/54 K.,TBB D.K.06.97.1991 T., 1991/50 E.,1991/59 K.)

42- Avukat yazarken de konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalı,savunma sınırlarını aşan nitelikte sözler sarfetmekten kaçınmalıdır.Bu nedenle şikayetli avukat hakkında kınama cezası verilmesine dair Aydın Bar.D.K.nun kararının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Aydın Bar.D.K. 12.02.1991 T.,1991/3 E.,1991/8 K., TBB D.K. 06.07.1991 T.,1991/51 E.,1991/57 K.)

43- Şikayetli avukatın davada,şikayetçinin yeni adresini bildiği halde ilan yoluyla tebligat yaptırarak yokluğunda davayı sonuçlandırdığından,davranışı ,toplumda mesleği önemli derecede zedeleyici olup didiplin suçu oluşmuştur.Bu nedenle şikayetli avukat hakkındaki baro displin kurulunun kararının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(TBB D.K. 28.01.1995 T.,1995/1 E.,1995/5 K.)

44- Avukat,işle ilgili giderleri karşılamak üzere müvekkilinden avans alabilir.Ancak avansın işin gereğini çok aşmaması ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesi gerekir.Ayrıca,müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler de geciktirilmeksizin müvekkile duyurulmalı ve verilmelidir.Bu nedenle şikayetli avukat hakkında İzmir Bar.D.k.ca verilen 1 yıl süreyle işten çıkarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İzmir Bar.D.K.19.09.1991 T.,1991/40 E.,1991/58 K. TBB D.K. 14.03.1992 T. 1992/9 E.,1992/20 K.)

45- Avukatın işle orantılı olamyacak miktarda masraf avansı alması ,bu avansın kullanılmayan bölümünü iade etmemesi ve icra dosyasına ihtiyati hacizden vazgeötiğini bildirmesine rağmen sonradan tarihi değiştirilen eski talimat yazısını kullanarak haciz uygulaması disiplin suçu oluşturur.Bu nedenle şikayetli avukat hakında İst.Bar.D.K.ca verilen üçay süreyle işten çıkarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K.16.10.1991 T.,1991/D.35 E.,1991/41 K., TBB D.K. 07.11.1992 T. 1992/51 E.,1992/79 K.)

46- Avukatın müvekkiline ait duruşmalarda başlangıçta hazır bulunup , daha sonra aralıksız katılmaması görevi ihmal niteliğindedir.Bu nedenle şikayetli avukat (B.A.)hakkında Ankara Bar.D.K.ca verilen üçay süreyle işten çıkarma cezasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(Ankara Bar.D.K.10.06.1988 T.,1988/14 E.,1988/17 K.,TBB D.K. 08.04.1989 T.1989/2 E. 1989/21 K .)

47- Avukatın yaptığı icra takibinde müvekkili şirketin adresini borçlunun adresi olarak göstermesi ve tebligatların müvekkil tarafından alınması doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırıdır.

Bu nedenle İzmir Bar.D.k.ca şikayetli avukat hakkında verilen kınama cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(İzmir Bar.D.K. 14.03.1991 T. 1991/14 E.,1991/38 K.,TBB D.K.14.09.1991 T., 1991/63 E.,1991/67 K.)

48- Görevinden ayrılıp avukatlık yapan hakim, en son hizmet gördüğü mahkemede 2 yıl süre ile avukat sıfatı ile iş takip edemez.Disiplin suçu oluşturan eylemi nedeniyle şikayetli avukat hakkında Buırsa Bar.D.k.ca verilen uyarma cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

(06.09.1985 T.,1985/9E.,1985/46 K.,TBB D.K. 27.12.1985 T.,1985/66 E.,1985/76 K.)

Avukat özel yaşamında mesleğin onur ve ahlakına uygun hareket etmek zorundadır.

Üst düzey güven statüsüne sahip olma üst düzey ahlaki beklentilerin olmasına sebeptir.Bundan dolayı avukatın muvazaalı gayrimekul işlemlerine katılması meslek saygınlığını zedeleyen haller arasında sayılmıştır.Bu nedenle şikayetli avukat (Ş.K.) hakkında İst.Bar. D.K.nca verilen kınama cezasının onanmasına oybirlğiyle karar verildi.

(İst.Bar.D.K. 17.11.1998 K. 1998/28 E.,198/91 K., TBB.D.K. , 20.11.1999 T., 1999/97 E.,1999/143 K.)

Etiketler: , , ,Yorum yapma kapalı.Tasarim: Sosyetiq. Turkce Duzenleme Wptema

Telif: © 2010 Karaman Barosu

SON YAZILAR (RSS) ve Yeni Yorumlar (RSS).